Airsolutions recommended for commercial applications

AirSolutions
Mô tả mùi
  NƯỚC TIỂU MỒ HÔI ẨM MỐC RÁC THẢI THỨC ĂN THUỐC LÁ
#05 - Forest Clean
X
X
#14 -
X
X
#15 -Fresh & Clean
X
X
A
#23 - Southern Breeze
X
#9451 - Apple
A
A
A
X
A
#9442 - Fresh
A
A
A
X
A
#07 - Baby Fresh
X
X
X
#10 - Florida Breeze
X
X
X
#28 - Spring Garden
X
X
X
#30 - No Scent
X
X
A
#37 - Smoke Away
X

Chú thích: X = hiệu quả, A= có thể áp dụng được